regulamin

Regulamin świadczenia usług dostępu do sieci Internet w firmie Euron Sp. z o.o.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2020

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą Euron Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Andrzeja Struga 23 zwaną dalej “Operatorem”, a korzystającym z usług Operatora - Abonentem. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do sieci Internet na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnionej na formularzu Umowy Abonenckiej lub w momencie rozpoczęcia korzystania z usług naszej sieci.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze internetowym Operatora, pod adresem: https://www.euron.net.pl/regulamin .
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją załączaną do faktur. Regulamin staje się obowiązujący w 90 dni od daty wysłania wiadomości do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 30 dniowym od daty wysłania poczty e-mail oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej Umowa Abonencka zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Abonent w takim przypadku może negocjować indywidualne warunki umowy.
 4. Abonent zobowiązuje się do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji.
 5. Konto w niniejszym regulaminie oznacza zbiór wszystkich usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta.

II. Świadczenie usług dostępu do sieci Internet przez Operatora

 1. Operator gwarantuje Abonentowi dostęp do Internetu poprzez własną sieć teleinformatyczną, z możliwością korzystania z usług objętych Umową Abonencką, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z przerwami technicznymi tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.
 3. Operator, uprzednio zawiadamiając Abonentów w terminie 14 dni, może pogorszyć jakość świadczonych usług w celu przeprowadzenia prac technicznych i konserwacyjnych. W przypadku przerw wynikłych z winy operatora w dostawie usług dłuższych niż 3% czasu liczonego ilością godzin przerwy do całkowitej ilości godzin w skali jednego miesiąca, abonament w kolejnym okresie rozliczeniowym zostanie zmniejszony w sposób proporcjonalny do przerw w dostawie usług.
 4. W momencie zawarcia umowy, Operator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do Sieci Operatora.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do kształtowania ruchu w sieci polegającym na wprowadzeniu wyższych priorytetów dla podstawowych usług takich, jak np.: http, https, ftp, dns, imap, pop3, smtp, ssh, telnet, kosztem innych.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez Abonenta.
 7. Operator może usunąć strony WWW w przypadku, gdy naruszają one powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosą treści obelżywe lub powodują naruszenie prawa.
 8. We wszelkich sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Operatora pod adresem e-mail: iod @ euron.pl

III. Korzystanie z usług Operatora

 1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i międzynarodowymi umowami obowiązującymi w Polsce.
 2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.
 3. Abonent, który ma stałe hasło zabezpieczające, przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.
 4. Osoby trzecie, nie będące klientami Operatora, są uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta użyczającego swego konta. Abonent odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług Operatora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciążą Abonenta. Abonent nie będzie korzystał z usług Operatora w celu uzyskania dostępu do informacji, danych i haseł osób trzecich.
 5. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu Sieci Operatora, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencję administratora Sieci.
 6. Zależnie od rodzaju nadużycia, Abonent może otrzymać ostrzeżenie pocztą e-mail lub jego konto może zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o określeniu rodzaju nadużycia jest Operator. W przypadku, gdy Operator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto Abonenta. Jeżeli jednak uzna, że było celowe, zastrzega sobie prawo zamknięcia konta. Zamknięcie konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent.
 7. Abonent jest zobligowany do informowania operatora o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonych usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie naruszając Regulaminu swoimi umyślnymi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Operatora.

IV. Abonament

 1. Okres obrachunkowy Operatora rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca.
 2. Abonament opłacany jest do 15 dnia miesiąca którego dotyczy. Abonent zobowiązany jest zapłacić abonament według swojego wyboru: miesięcznie, półrocznie lub rocznie.
 3. Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła należność za bieżący okres obrachunkowy.
 4. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu w terminie uwidocznionym na fakturze lub umowie.
 5. Opłaty za abonament mogą być wnoszone w kasie usługodawcy lub w formie przelewu na konto. Każdy abonent posiada indywidualne konto rozrachunkowe.
 6. Operator nie ma prawa domagać się dopłaty za w pełni opłacony abonament na przyszłe okresy obrachunkowe w przypadku, gdy między datą dokonania wpłaty a terminem końcowym opłaconego abonamentu doszło do wzrostu cen abonamentu.
 7. Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu, jego konto zostaje zablokowane do czasu uregulowania zaległych opłat za okres blokady Operator nalicza opłaty abonamentowe w pełnej wysokości. Po upływie dwóch okresów obrachunkowych i nie opłaceniu zaległego i bieżącego abonamentu Operator nie jest zobowiązany przechowywać zawartości konta Abonenta na swoim serwerze. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Operatorem wygasa bez prawa do odszkodowania, a nie uiszczone opłaty abonamentowe będą mogły być przez Operatora egzekwowane na drodze sądowej.
 8. Operator może zawiesić na życzenie Abonenta świadczone usługi na okres nie dłuższy niż 2 miesiące w roku bez ponownego pobierania opłat aktywacyjnych. W przypadku zawieszenia usługi na okres dłuższy niż 2 miesiące Operator pobierze za ponowne aktywowanie usługi opłatę aktywacyjną zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zawieszenie konta na okres krótszy niż 2 miesiące jest usługa płatną i powoduje zmniejszenie: do 50% abonamentu miesięcznego w przypadku usług stałego dostępu do sieci Internet, oraz do 20% w przypadku pozostałych usług.
 9. Ponowne aktywowanie zablokowanego konta z winy Abonenta jest usługą płatną i wynosi 10% abonamentu miesięcznego.
 10. Zmiana adresu Abonenta i przeniesienie świadczenia usług pod wskazany inny adres łączy się z dodatkową opłatą aktywacyjną nie mniejszą niż 50 % opłaty aktywowania równoważnej usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem w zależności od możliwości technicznych.
 11. W przypadku, gdy Abonent otrzyma fakturę lub fakturę korygującą zawierająca błędy w danych, zobowiązuje się bezzwłocznie wystawić notę korygująca, bez reklamowania dokumentu płatności lub powiadomić Operatora o zaistniałej pomyłce.
 12. Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych w formularzu umowy w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres [email protected]

V. Gwarancje i odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta

 1. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w niniejszym Regulaminie. W przypadku roszczeń Abonenta dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości abonamentu.
 2. Operator dopełni wszelkich starań, aby świadczona usługa dostępu do sieci Internet była najwyższej jakości i bez zakłóceń oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z maksymalnym zabezpieczeniem systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji przez Abonenta.
 4. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji oraz oprogramowania pozyskiwanego z sieci, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Operator nie ma wpływu, lub gdy dostęp do Sieci Operatora został przez niego zablokowany w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie. Dane osobiste Abonenta, w posiadanie których wszedł Operator w następstwie posiadania umowy, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane tylko do tych celów określonych w umowie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Ocena stosunków pomiędzy Operatorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawa O Prawach Autorskich i Pochodnych.

Zapytania dotyczące regulaminu prosimy kierować pod adresem: [email protected]